Dioda

Guild Name: Sita
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 2,868,742
Kill Fame: 2,603,733
FameRatio: 0.91

Guild History

Black Mamba (9)
Sita