Duckoo

Guild Name: GOSTOP
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 2,098,786
Kill Fame: 1,811,609
FameRatio: 0.86