Eximo

Guild Name:
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 93,617,113
Kill Fame: 252,039,594
FameRatio: 2.69