FLAIR

Guild Name: Famiglia
Alliance Name: POWER
AllianceTag:
DeathFame: 57,659,301
Kill Fame: 178,777,102
FameRatio: 3.1