Gundorf

Guild Name:
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 6,569,626
Kill Fame: 7,613,856
FameRatio: 1.16