Kaiserx

Guild Name: Societas Libera
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 5,525,443
Kill Fame: 3,750,648
FameRatio: 0.68