Kondzor

Guild Name:
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 2,196
Kill Fame: 565
FameRatio: 0.26

Guild History

Tea Party (17)