Kornos

Guild Name: Money Guild
Alliance Name: POE
AllianceTag:
DeathFame: 195,172,166
Kill Fame: 301,291,323
FameRatio: 1.54