Onow

Guild Name:
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 123,899,546
Kill Fame: 146,507,393
FameRatio: 1.18