Oshinan

Guild Name:
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 17,146,078
Kill Fame: 18,717,927
FameRatio: 1.09