Paja

Guild Name:
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 109,073,290
Kill Fame: 185,496,819
FameRatio: 1.7