SCOXXX

Guild Name:
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 25,552,215
Kill Fame: 31,699,655
FameRatio: 1.24