SCOXXX

Guild Name: Invidus
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 25,664,384
Kill Fame: 31,792,935
FameRatio: 1.24