SCOXXX

Guild Name: Stagnant
Alliance Name: SAVE
AllianceTag:
DeathFame: 22,874,177
Kill Fame: 30,274,819
FameRatio: 1.32