SamHexo

Guild Name: Money Guild
Alliance Name: POE
AllianceTag:
DeathFame: 144,490,611
Kill Fame: 190,153,828
FameRatio: 1.32