Sorgan

Guild Name: H0stiles
Alliance Name: SQUAD
AllianceTag:
DeathFame: 6,815,474
Kill Fame: 7,913,300
FameRatio: 1.16