ThaiJuan

Guild Name: Famiglia
Alliance Name: POWER
AllianceTag:
DeathFame: 98,460,621
Kill Fame: 138,046,645
FameRatio: 1.4