chaosdaughter

Guild Name: Millenium
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 20,280,751
Kill Fame: 11,193,829
FameRatio: 0.55