kaidow

Guild Name:
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 104,751
Kill Fame: 111,413
FameRatio: 1.06

Guild History

(2)
Tea Party (17)