moistback

Guild Name: Famiglia
Alliance Name: POWER
AllianceTag:
DeathFame: 124,697,696
Kill Fame: 260,381,059
FameRatio: 2.09