Beesno

Guild Name: Extraordinarii
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 3,526,818
Kill Fame: 3,324,036
FameRatio: 0.94