ChessPinkman

Guild Name:
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 1,164,190
Kill Fame: 1,276,131
FameRatio: 1.1