HruMMM

Guild Name: Gypsies
Alliance Name: WH33L
AllianceTag:
DeathFame: 147,436,276
Kill Fame: 228,248,586
FameRatio: 1.55

Guild History

Chromaggus (279)
Dominion (8)
Gypsies (74)