Reiveinor

Guild Name: Blaze
Alliance Name: ONIX
AllianceTag:
DeathFame: 198,211
Kill Fame: 169,554
FameRatio: 0.86

Guild History

Blaze (253)