SidMachado

Guild Name: Martelinho de Ouro
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 4,732,145
Kill Fame: 3,013,503
FameRatio: 0.64