Universe

Guild Name: Kyubi
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 7,274,071
Kill Fame: 3,546,315
FameRatio: 0.49