Xerathuis

Guild Name: 1pg
Alliance Name: SAVE
AllianceTag:
DeathFame: 123,366,532
Kill Fame: 247,996,862
FameRatio: 2.01